Menu Products

Zinkspray

prijzen incl. BTW
excl. verzendkosten

Verzendkosten bij engelbert strauss


Al vanaf een goederenwaarde 181,50 EUR (incl. BTW) bezorgen wij gratis thuis. Is de waarde van uw bestelling beneden dat bedrag, dan hoeft u 6,05 EUR (incl. BTW) respectievelijk 7,87 EUR (incl. BTW) bij een waarde van minder dan 60,50 EUR (incl. BTW) te betalen.

De verpakkingskosten zijn in het algemeen voor rekening van de firma engelbert strauss.

7,49 EUR
( incl. BTW | excl. BTW )
Basisprijs: 18,72/L

v.a. 12 stuks: 6,64  | Basisprijs: 16,61/L

v.a. 48 stuks: 6,40  | Basisprijs: 16,00/L

donker
licht
Uitvoering: donker
Artikelnummer: 5097001
Levertijd ca. 4-6
werkdagen
Opmerking

Bij de leveringsinformatie t.a.v. het aantal werkdagen werd geen rekening met weekeinden en feestdagen gehouden. De leveringstermijn van de artikelen is afhankelijk van de gekozen betaalwijze.

Bij vooruitbetaling ontvangt u de levering meestal op werkdagen (van maandag tot vrijdag) na ontvangst van uw betaling.

Bij aankoop op factuur, betaling via PayPal, iDeal of creditcard ontvangt u de levering meestal op werkdagen (van maandag tot vrijdag) na ontvangst van uw bestelling.

Indien de artikelen overeenkomstig u opgaven geborduurd, bedrukt of op andere wijze aangepast moeten worden, vindt de leveringstermijn in sommige gevallen in overleg plaats.

  • langdurige corrosiebescherming tegen extreme weersinvloeden
  • hoge slijtvastheid door groot zinkaandeel
  • beschermt thermisch zwaar belaste delen
  • gemakkelijk in het gebruik, droogt snel en vergemakkelijkt de bescherming van oppervlakken en holle ruimten.


toepassingsgebieden:
herstel van beschadigde zinkoppervlakken, warmtewisselaars,oliekoelers, buisleidingen, haven- en scheepsbouw, metalen roosters, stalen kozijnen, stalen gevels en garagedeuren


Inhoud: 400 mlGevaaraanduidingen


H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.Veiligheidsaanwijzingen


P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen.
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P304 + P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P312 NA blootstelling of bij onwel voelen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P403 Op een goed geventileerde plaats bewaren.
P405 Achter slot bewaren.
P410 + P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F.
P501 Als gevaarlijk afval te verwijderen.


Meer informatie is te vinden op "Gegevensblad".