Menu Products
Vergelijkingslijsten
Productvergelijking
4 / 4 artikel
max. aantal voor deze categorie bereikt!
Verwijder ten minste één artikel uit de categorie, om er meer toe te voegen.
Vergelijkingslijsten
Productvergelijking
word aan vergelijkingslijst toegevoegd.
Artikel toevoegen
Om producten te kunnen vergelijken, moeten ze aan de vergelijkingslijst toegevoegd worden.
Vergelijkingslijsten
Productvergelijking

Velgenreiniger

prijzen incl. BTW
excl. verzendkosten

Verzendkosten bij engelbert strauss


Al vanaf een goederenwaarde 181,50 EUR (incl. BTW) bezorgen wij gratis thuis. Is de waarde van uw bestelling beneden dat bedrag, dan hoeft u 6,05 EUR (incl. BTW) respectievelijk 7,87 EUR (incl. BTW) bij een waarde van minder dan 60,50 EUR (incl. BTW) te betalen.

De verpakkingskosten zijn in het algemeen voor rekening van de firma engelbert strauss.

7,49 EUR
( incl. BTW | excl. BTW )
Basisprijs: 14,98/L

v.a. 12 stuks: 6,63  | Basisprijs: 13,26/L

v.a. 48 stuks: 6,16  | Basisprijs: 12,32/L

Artikelnummer: 5097041
Levertijd ca. 3-4
werkdagen
Opmerking

Bij de leveringsinformatie t.a.v. het aantal werkdagen werd geen rekening met weekeinden en feestdagen gehouden. De leveringstermijn van de artikelen is afhankelijk van de gekozen betaalwijze.

Bij vooruitbetaling ontvangt u de levering meestal op werkdagen (van maandag tot vrijdag) na ontvangst van uw betaling.

Bij aankoop op factuur, betaling via PayPal, iDeal of creditcard ontvangt u de levering meestal op werkdagen (van maandag tot vrijdag) na ontvangst van uw bestelling.

Indien de artikelen overeenkomstig u opgaven geborduurd, bedrukt of op andere wijze aangepast moeten worden, vindt de leveringstermijn in sommige gevallen in overleg plaats.

  • speciaal ontwikkelde schoonmaakmiddelen voor grove, olieachtige en vettige verontreinigingen


toepassingsgebieden:

reinigt vervuilde velgen, te gebruiken voor het reinigen van sterk verharste oppervlakken, reinigt bovendien remmen, koppelingen en motordelen etc.


Inhoud: 500 ml


Made in GermanyGevaaraanduidingen


H222
Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
H302 Schadelijk bij inslikken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.Veiligheidsaanwijzingen


P102
Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301 + P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P410 + P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F.
P501 Als gevaarlijk afval te verwijderen.Meer informatie is te vinden op "Gegevensblad".