Bedrijfsuitrusting

Anti-Seize montagepasta

prijzen incl. BTW
excl. verzendkosten

Verzendkosten bij engelbert strauss


Al vanaf een goederenwaarde 181,50 EUR (incl. BTW) bezorgen wij gratis thuis. Is de waarde van uw bestelling beneden dat bedrag, dan hoeft u 6,05 EUR (incl. BTW) respectievelijk 7,87 EUR (incl. BTW) bij een waarde van minder dan 60,50 EUR (incl. BTW) te betalen.

De verpakkingskosten zijn in het algemeen voor rekening van de firma engelbert strauss.

8,83 EUR
( incl. BTW | excl. BTW )
Basisprijs: 73,61/kg

v.a. 3 stuks: 8,09  | Basisprijs: 67,46/kg

v.a. 12 stuks: 7,61  | Basisprijs: 63,42/kg

kleur: grijs
120 g
500 g
Uitvoering: 120 g
Artikelnummer: 5097086
Levertijd ca. 3-4
werkdagen
Opmerking

Bij de leveringsinformatie t.a.v. het aantal werkdagen werd geen rekening met weekeinden en feestdagen gehouden. De leveringstermijn van de artikelen is afhankelijk van de gekozen betaalwijze.

Bij vooruitbetaling ontvangt u de levering meestal op werkdagen (van maandag tot vrijdag) na ontvangst van uw betaling.

Bij aankoop op factuur, betaling via PayPal, iDeal of creditcard ontvangt u de levering meestal op werkdagen (van maandag tot vrijdag) na ontvangst van uw bestelling.

Indien de artikelen overeenkomstig u opgaven geborduurd, bedrukt of op andere wijze aangepast moeten worden, vindt de leveringstermijn in sommige gevallen in overleg plaats.

  • met geïntegreerd penseel in praktische blik
  • Beschermings-, scheidings- en smeermiddel
  • voorkomt corrosie, oxidatie en vastzitten van bouten
  • vermindert wrijving en terugglijden
  • waterafstotend en bestand tegen zoet water en zeewater, evenals alkalische en licht zure stoffen


grijs
temperatuurbereik: - 180 °C tot + 1.200 °C


wit

metaalvrije
temperatuurbereik: - 40 °C tot + 1.400 °CGevaaraanduidingen


H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.Veiligheidsaanwijzingen


P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar afvoer van problematisch afval.