Menu Products
Vergelijkingslijsten
Productvergelijking
4 / 4 artikel
max. aantal voor deze categorie bereikt!
Verwijder ten minste één artikel uit de categorie, om er meer toe te voegen.
Vergelijkingslijsten
Productvergelijking
word aan vergelijkingslijst toegevoegd.
Artikel toevoegen
Om producten te kunnen vergelijken, moeten ze aan de vergelijkingslijst toegevoegd worden.
Vergelijkingslijsten
ProductvergelijkingDeelnamevoorwaarden en privacybeleid
Engelbert Strauss Prijzenspel


I. Organisator

 1. Organisator van het Prijzenspel is Engelbert Strauss GmbH & Co. KG, Frankfurter Str. 98 – 108, 63599 Biebergemünd.
 2. Het Prijzenspel is niet gelieerd aan Instagram en wordt op geen enkele manier door Instagram gesponsord, ondersteund of georganiseerd.
 3. Deelnemers kunnen geen claims indienen tegen Instagram in verband met hun deelname aan het Prijzenspel.
 4. De ontvanger van de door de deelnemers verstrekte informatie en gegevens is niet Instagram, maar de organisator.
 5. Alle vragen en mededelingen met betrekking tot het Prijzenspel moeten worden gericht aan de organisator en niet aan Instagram.

II. Recht op deelname

 1. Natuurlijke personen die minstens 18 jaar oud zijn, zijn gerechtigd tot deelnemen en winnen. Personen jonger dan 18 jaar hebben de toestemming nodig van hun wettelijke vertegenwoordiger voor deelname. Indien dit niet het geval is, is deelname aan het Prijzenspel uitgesloten.
 2. Medewerkers van de organisator en gelieerde bedrijven evenals hun naaste verwanten zijn van deelname uitgesloten.
 3. Voorwaarde voor deelname aan het Prijzenspel is een openbaar Instagram-account van de deelnemer.

III. Verloop van het Prijzenspel

 1. Het Prijzenspel begint zodra op het Instagram-kanaal van Engelbert Strauss de oproep tot meedoen wordt bekendgemaakt.
 2. Voor deelname aan het Prijzenspel is het vereist om een foto of video onder hashtag #strausschallenge op Instagram te posten. Op de foto of video moeten de deelnemers het nieuwe Strauss-logo op de meest creatieve manier afbeelden. De foto of video moet vóór 21.06.2021 om 23:59 uur onder de bovengenoemde hashtag worden gepost. Opdat Engelbert Strauss de foto of video kan zien, moet het Instagram-kanaal van de deelnemer openbaar te bekijken zijn.
  De winnaar van het Prijzenspel wordt volgens de volgende methode bepaald:
  Na de sluitingsdatum (21.06.2021) selecteert Engelbert Strauss uit de in de periode van 02.04.2021 – 21.06.2021 gepubliceerde foto's en video's in totaal acht foto's/video's. Alle acht deelnemers staan in de kwartfinales.
  De kwartfinalisten worden vanaf 23.06.2021 in een persoonlijk bericht door Engelbert Strauss benaderd en over de start van de kwartfinales geïnformeerd.
  In de kwartfinales zullen er in totaal vier stemmingen zijn. Bij elke stemming wordt de foto of video van twee deelnemers via een Instagram Story gedeeld. Via de poll-functie in de Instagram Story hebben de volgers van Engelbert Strauss na de publicatie 24 uur lang de mogelijkheid om voor een foto/video te stemmen. De winnaars van de in totaal vier kwartfinale-stemmingen gaan door naar de volgende ronde, de halve finales.
  De deelnemers aan de halve finales worden na afsluiting van de kwartfinales persoonlijk geïnformeerd over het feit wanneer de halve finales plaatsvinden.
  In de halve finales zullen er twee stemmingen met telkens twee deelnemers (zie verloop van de kwartfinales) zijn. De twee winnaars komen vervolgens in de finale tegen elkaar uit. De finalisten worden persoonlijk over hun deelname aan de finale en het moment van de finale stemming geïnformeerd, zodra deze na afsluiting van de kwartfinales bepaald zijn.
  In de finale wordt de winnaar, net als in alle voorgaande stemrondes, gekozen door de volgers van Engelbert Strauss via de poll-functie in de Instagram Story.
  De winnaar van de finaleronde wordt bekendgemaakt via het Instagram-account van Engelbert Strauss. De winnaar en de overige deelnemers die de kwartfinales hebben bereikt, worden aansluitend bovendien persoonlijk bericht.
  Door deel te nemen aan het Prijzenspel verklaart de deelnemer zich uitdrukkelijk ermee akkoord dat zijn Instagram-gebruikersnaam en foto/video van de logo-enscenering op het Instagram-profiel van Engelbert Strauss wordt gepubliceerd.
 3. De prijs voor de als eerste geplaatste bestaat uit de Strauss Cup-trofee, een prijzengeld van € 2.500 en een waardebon voor goederen van € 2.500 (alleen inwisselbaar in het land waar de deelnemer woont). De overige zeven deelnemers van de kwartfinales ontvangen een waardebon voor goederen van € 100.
 4. Middels de toezending van het persoonlijke bericht worden de winnaar en de overige zeven deelnemers van de kwartfinales verzocht om binnen een week een persoonlijk met opgave van alle contactgegevens aan het Instagram-profiel van Engelbert Strauss te sturen om de prijs op te eisen.
 5. Als de winnaar zich niet binnen een week middels een persoonlijk bericht gemeld heeft, vervalt zijn aanspraak op de prijs. In dit geval wint nummer twee. De als tweede geplaatste heeft wederom zeven dagen de tijd om zijn prijs op te eisen via een persoonlijk bericht op het Instagram-account van Engelbert Strauss..
  Indien een van de overige deelnemers aan de kwartfinales niet binnen een week middels een persoonlijk bericht contact met ons heeft opgenomen, vervalt zijn aanspraak op de prijs.
 6. De winnaar en Engelbert Strauss zullen een datum afspreken waarop de prijs zal worden overhandigd. De prijs zal persoonlijk worden overhandigd in het hoofdkantoor van de onderneming in Biebergemünd.
  Tijdens het verblijf van de winnaar in het hoofdkantoor van het bedrijf in Biebergemünd om de prijs in ontvangst te nemen, wordt er foto- en videomateriaal gemaakt, dat gepubliceerd wordt op het Instagram-profiel van Engelbert Strauss.
 7. De winnaar heeft geen recht op contante betaling van de waarde van de goederenwaardebon. De prijs kan niet aan derden worden overgedragen of worden omgewisseld.

IV. Uitsluiting van gegarandeerde uitvoer

 1. De organisator wijst erop dat de beschikbaarheid en de werking van het Prijzenspel niet kunnen worden gegarandeerd. Het Prijzenspel kan worden beëindigd of geschrapt als gevolg van externe omstandigheden en beperkingen, zonder dat de deelnemers hieromtrent claims kunnen indienen bij de organisator.
 2. Dit kunnen technische problemen, regelwijzigingen of beslissingen van platforms zoals Instagram zijn, indien de wedstrijd op hun platforms of in samenhang met hen wordt georganiseerd.

V. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van de organisator en diens uitvoerenden voor door schuld veroorzaakte schade, met inbegrip van gevolgschade, is uitgesloten, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid. Dit geldt niet voor schade ten gevolge van dood, letsel of schending van de gezondheid, of de opzettelijke schending van wezenlijke contractuele verplichtingen.
 2. In geval van een schending van wezenlijke contractuele verplichtingen door schuld die op andere omstandigheden dan opzet of grove nalatigheid berust, is de aansprakelijkheid van de organisator beperkt tot de typisch voorzienbare schade.

VI. Verantwoordelijkheid voor de inhoud

 1. De organisator is niet verplicht de door de deelnemers verstrekte inhoud te gebruiken (met name ook foto's of video's) op mogelijke inbreuken van rechten van derden te controleren. De organisator heeft echter het recht inhoud te weigeren indien deze naar zijn inschatting onwettig is of indruist tegen de goede zeden.
 2. Door het uploaden van inhoud, met name foto's en video's, verklaren de deelnemers dat de inhoud vrij is van rechten van derden, d.w.z. dat de inhoud ofwel van hen afkomstig is, ofwel dat zij de toestemming hebben verkregen van de houders van de auteursrechten en van de personen die op de afbeeldingen of video's zijn afgebeeld.
 3. De deelnemers vrijwaren de organisator van alle claims van derden die zijn ontstaan als gevolg van de door de deelnemers verstrekte inhoud. Zij verklaren zich bereid om de organisator op elke redelijke wijze bij te staan bij de verdediging tegen dergelijke claims.
 4. De deelnemers verklaren zich ermee akkoord dat hun bijdragen in verband met het Prijzenspel van de organisator kunnen worden gebruikt, verspreid en aan derden openbaar worden gemaakt (bijv. op Instagram). Voor deze doeleinden mag de organisator ook de bijdragen van de deelnemers bewerken (bijv. formatteringen, retouches, kleuraanpassingen enz.). Deze rechten worden gratis verleend en zonder enige beperkingen wat betreft ruimte, inhoud of tijd.
  Door deel te nemen aan het Prijzenspel verklaart de deelnemer zich uitdrukkelijk ermee akkoord dat zijn Instagram-gebruikersnaam en foto/video van de logo-enscenering op het Instagram-profiel van Engelbert Strauss wordt gepubliceerd. Voor een verdergaand gebruik van de werken van de enscenering van het logo zal Engelbert Strauss apart contact opnemen met de betrokken deelnemers.

VII. Privacy

Bovendien gelden de volgende verwijzingen van de organisator / FAQ's m.b.t. het onderwerp Privacy (informatie conform art. 13 AVG):

1. Wie is voor de gegevensverwerking verantwoordelijk?

Verantwoordelijke instantie is Engelbert Strauss GmbH & Co. KG, Frankfurter Str. 98 – 108, 63599 Biebergemünd (datenschutz@engelbert-strauss.de). Onze functionaris voor gegevensbescherming, de heer Dr. Florian Modlinger, kunt u per e-mail bereiken onder modlinger@engelbert-strauss.de.

2. Welke bronnen en gegevens gebruiken we?

Als organisator van Prijzenspelen verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens en gebruiken deze voor zover dit noodzakelijk is voor de totstandkoming van de rechtsverhouding met u als deelnemer en voor de uitvoering en afwikkeling van het Prijzenspel. Instagram-gebruikersnaam en gepubliceerde foto/video van de logo-enscenering. Bij alle kwartfinalisten (winnaars van een prijs) betreft dit de volledige naam en het adres. Bovendien verwerken wij de bankgegevens van de als eerste geplaatste van het Prijzenspel.

3. Waarvoor verwerken wij uw gegevens (doel van de verwerking) en op welke rechtsgrond?

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Europese verordening gegevensbescherming (AVG) en het Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) (Dui.) met het oog op de verwerking van prijzenspelen. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt ter uitvoering van het Prijzenspel en in het bijzonder voor de uitbetaling en/of overdracht van de prijs (Art. 6 par. 1 b) AVG) alsmede voor het nakomen van wettelijke verplichtingen of het naleven van wettelijke voorschriften (Art. 6 par. 1 c) AVG).

4. Wie krijgt mijn gegevens?

Binnen het bedrijf ontvangen de afdelingen die deze nodig hebben uw persoonsgegevens om onze contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen. Met het oog op de verzending van de prijs geven wij uw persoonsgegevens door aan vervoerders. Een selectie van de bijdragen van de deelnemers zal worden gepubliceerd op het Instagram-kanaal van de organisator.

5. Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Voor zover wettelijk toegestaan, verwerken en bewaren wij uw persoonsgegevens, in het bijzonder voor zover dit noodzakelijk is voor het nakomen van de desbetreffende doeleinden, d.w.z. voor de afwikkeling van het Prijzenspel. Daarna worden deze gegevens geregeld gewist, tenzij u ons toestemming hebt gegeven om opnieuw contact met u op te nemen voor verdere reclamedoeleinden. Wij wissen de gegevens niet indien zij volgens het handels- en belastingrecht uit het Duitse wetboek van koophandel (HGB) en de Duitse fiscale voorschriften (belastingwetboek (AO), toepassingsbesluit voor het belastingwetboek (AEAO)) aan bewaartermijnen moeten voldoen. In dit geval zijn de daar gespecificeerde termijnen van toepassing voor de bewaring of documentatie. Deze zijn doorgaans tien jaar.

6. Worden gegevens doorgegeven aan een derde land?

Doorgifte aan een derde land vindt niet plaats.

7. Welke rechten op het gebied van gegevensbescherming heb ik?

Elke betrokkene heeft recht op inzage overeenkomstig Art. 15 AVG, het recht op rectificatie overeenkomstig Art. 16 AVG, het recht op gegevenswissing overeenkomstig Art. 17 AVG, het recht op beperking van de verwerking overeenkomstig Art. 18 AVG, het recht op overdraagbaarheid van gegevens overeenkomstig Art. 20 AVG evenals het recht, onder de voorwaarden van Art. 21 AVG bezwaar tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens te maken. Bij het recht op informatie en bij het recht op gegevenswissing gelden de beperkingen conform §§ 34 en 35 AVG. Daarnaast bestaat het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (Art. 77 AVG i.  c. m. § 19 BDSG).

8. Ben ik verplicht de gegevens te verstrekken?

In het kader van het Prijzenspel hoeft u alleen de persoonsgegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het Prijzenspel of die wij wettelijk verplicht zijn te verzamelen. Zonder deze gegevens kan zinvol gebruik of deelname beperkt of onmogelijk zijn.

9. In hoeverre is er sprake van geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen? In hoeverre zullen mijn gegevens worden gebruikt voor profilering (scoring)?

Een volledig geautomatiseerde besluitvorming overeenkomstig Art. 22 AVG vindt niet plaats. Indien wij in individuele gevallen van deze procedures gebruik maken, zullen wij u daarvan afzonderlijk in kennis stellen, voor zover zulks wettelijk vereist is. Wij verwerken uw gegevens niet met het oog op de beoordeling van bepaalde persoonlijke aspecten (profilering).

Contactgegevens van de organisator 

Engelbert Strauss GmbH & Co. KG
Frankfurter Str. 98 – 108
63599 Biebergemünd

E-Mail: gewinnspiel@engelbert-strauss.de